AEGIS 1800 + Noface keypora

PHOTOS BY Nathan KIM / TAEHATYPES